स्त्रियांच्या चाळिशीतील समस्या आणि आयुर्वेद

{ó`m§Mr Mm{ier åhUOo Zo_H§$ H$m`?

Am`wd}XmV órÀ`m d`mMo {Za{Zamio Q>ßno nmS>bobo AmhoV. ~mbm, Jm¡ar, amo{hUr, Hw$_mar (Q>rZEOa) d Vê$Ur (35 dfmªn`ªV Ooìhm órÀ`m earam_Ü`o g§nyUm©dñWm `oVo) ho H$mhr Q>ßno. Ë`mZ§Va Mm{ierMr ór åhUOo A{Yê$T>m, Á`mdoir earamV ê$T> Jmoï>r Pmë`m AmhoV H$m, H$moUË`m g_ñ`m AmhoV `m§Mm A§XmO `oVmo.

Mî_m AWm©V Mm{ier bmJUo ho _ÁOm YmVyM§ ~b H$_r Pmë`mM§ bjU Amho. Ë`mMà_mUo Mm{ierV ewH«$ YmVyM§ ~bhr H$_r hmoV§. dmV-{nÎm-H$\$ `m {ÌgyÌrn¡H$s Vmê$Ê`mV {nÎm åhUOo A¾r à~b AgVmo. d` dmT>b§ H$s H$\$mMm eara _D$ R>odÊ`mMm JwUY_© H$_r hmoV OmVmo. Ë`m_wio Mm{ierV Imbrb g_ñ`m OmUdVmV:

 • ñZm`y d hmS>m§_Ybm H$moaS>onUm dmT>Vo
 • e¡{Wë` {ZKyZ OmV§
 • hmS>m§Mr PrO dmT>Vo.

åhUyZM Mm{ierZ§Va ~moZ _°amoÀ`m Q>oñQ²>g OmñV H$amì`m bmJVmV. Am°pñQ>nmoam°{gg hmoVmo.

Mm{ierVrb {ó`m§À`m g_ñ`m§Mo àH$ma H$moUVo?

 • Mm{iern`ªV {ddmh Pmbm Zgob Va J^m©e`, A§S>H$moemM§ H$m_ Pmbob§ Zmhr, Ë`mVyZ hmoUma§ hm_m}Z g§VwbZ Pmbob§ Zmhr. Zd{Z{_©Vr Pmbobr Zmhr. `m d`mVrb A{ddm{hV {ó`m§À`m g_ñ`m§Mm doJim {dMma H$amdm bmJVmo.
 • Vê$U d`mnmgyZ J^©YmaUoMo Am`ìhrE\$g{hV AZoH$ à`ËZ H$ê$Z Mm{ierbm Amboë`m {ó`m§Mo àíZ doJio AgVmV. Ë`m§Zm J^©YmaUogmR>r doJio à`ËZ H$amdo bmJVmV.
 • gd© H$m¡Qw>§{~H$ O~m~mXmè`m nma nmS>boë`m {ó`m§Mr Mm{ier `oD$Z {Za{Zamù`m g_ñ`m ^oS>gmdy bmJVmV. H$mhr doim _oZmonm°OMr bjU§ gwê$ hmoVmV. Ë`m§M§ `mo½` {ZamH$aU H$amd§ bmJV§.

Mm{ierV nmir bm§~br Va…

Mm{ierV nmir bm§~dÊ`mÀ`m Jmoù`m KoVë`m H$s ~rOm{Z{_©VrÀ`m à{H«o$`oV AS>Wim `oVmo. `mdoir nmir nwÝhm `oÊ`mÀ`m Jmoù`m KoD$ Z`oV. órËd {Q>H$U§ ho _w»` C{Ôï> hd§. ËdMm, ñZm`y Mm§Jbo amhUo, hmS>o _O~yV amhUo, g§nyU© eara {ZamoJr amhUo.

Z¡g{J©H$arË`m nmir `oÊ`mgmR>r H$m` H$amb?

 • eVmdar H$ën ¿`m
 • amÌr hird {^OV KmbyZ gH$mir XþYmVyZ Ira H$ê$Z ¿`m
 • {Z`_rV ì`m`m_ gwê$ H$am
 • g§Vw{bV Amhma ¿`m

Amoìh[a`Z {gñQ> åhUOo H$m`?

Mm{ierVbr EH$ gd©gmYmaU g_ñ`m åhUOo Amoìh[a`Z {gñQ>. nyU© dmT> ìhm`À`m AmYrM ~rOm§S> ho ~rOm§S>H$mofmV AS>H$b§ H$s Ë`mMm {gñQ> ~ZVmo. _mÌ Aem JmR>r dma§dma hmoD$ bmJë`mg nm°{b{gpñQ>H$ Amoìhar qgS´>mo_ (nrgrAmoS>r) hm AmOma hmoVmo.

nrgrAmoS>r_wio H$m` hmoVo?

 • ËdMm H$mid§S>Vo
 • nmir A{Z`_rV hmoVo
 • g§àoaHo$ Ag§Vw{bV hmoVmV
 • OmS>r dmT>Vo
 • Ho$g JiVmV

Mm{ierV hmoUmam ~waerOÝ` g§gJ©

 

Mm{ierZ§Va hmoUmam ~waer g§gJ© nQ>H$Z OmV Zmhr. H$maU ~rOm§S>{Z{_©VrÀ`m doir {Z_m©U hmoUmar CîUVm `mo{Z^mJmM§ g§ajU H$arV AgVo. Vr Zï> hmoVo. H$mhr doim em¡MmÀ`m ^mJmM§ BÝ\o$ŠeZ `mo{Z^mJmV `oV§. Vr ñdÀN>Vm _mJyZ Ho$br nm{hOo, nwTy>Z Zìho. d¡`{º$H$ ñdÀN>Vm ì`dpñWV Ho$br nm{hOo.

Mm{ierV J^©YmaUm hdr Agob Va H$m` H$miOr ¿`mdr?

Mm{ierV earamVë`m gd© YmVy§M§ ~b H$_r hmoV OmV§. àOZZg§ñWoMr VmH$X H$_r hmoVo. ~rO{Z{_©Vr, J^m©e`mM§ AñVa {Z_m©U H$aÊ`mMr j_Vm H$_r hmoVo. Vr dmT>dVm `oVo H$m? Va `oD$ eH$Vo. gÜ`mÀ`m OrdZe¡br_wio hmoUmar PrO H$_r H$aUo, eara em§V H$aUo `mgmR>r XmoZ àH$maÀ`m {M{H$Ëgm H$aVmV:

 • emoYZ {M{H$Ëgm
 • e_Z {M{H$Ëgm

emoYZ {M{H$ËgoV n§MH$_© H$ê$Z eara _moH$i§ H$aVmV, Ë`m_wio Vo gj_ ìhm`bm bmJV§. E§{S>_o{Q´>m°{gg _Ü`o J^m©e`mÀ`m AñVambm gyO `oVo. `m_wio `oUmè`m g_ñ`m Xÿa H$ê$Z J^© ê$OÊ`mgmR>r `mo½` dmVmdaU {Z{_©Vr H$aUo Oê$ar Amho.

A°{S>Zmo_m`mo{gg H$m hmoVmo?

Mm{ierV ñZm`y§Zm `oUmam KÅ>nUm åhUOo A°{S>Zmo_m`mo{gg. J^m©e`mÀ`m ñZm`y§Zm KÅ>nUm Amë`mZo Ho$gm§gma»`m aº$dm{hÝ`m§_Ü`o aº$àdmh dmhÊ`mMr j_Vm H$_r hmoVo. `m_wio H$mhr doim \$m`~«m°B©S²>g {Z_m©U hmoVmV. `m_wio J^©YmaUm hmoUo, J^m©Mr dmT> hmoUo, ~mi§VnU hmoUo AeŠ` hmoVo. `mda agm`Z {M{H$ËgoMm CÎm_ Cn`moJ hmoVmo.

agm`Z {M{H$Ëgm åhUOo H$m`?

agm`Z {M{H$ËgoV D$Om© dmT>{dÊ`mda ^a AgVmo. Ë`m_wio ewH«$mM§ ~b dmT>V§, J^©YmaUm eŠ` hmoVo. d¥ÜXËd H$_r H$aUo, amoJ Xÿa H$aUo, amoJ à{VH$maH$ j_Vm dmT>{dUo ho `m {M{H$ËgoMo Ü`o` AgVo.

A§Jmbm ImO gwQ>V Agob Va H$m` H$amdo?

dmT>bobm H$moaS>onUm H$_r H$aÊ`mgmR>r Imbrb KaJwVr Am`wd}{XH$ CnMma AmhoV:

 • H$Qw> Vob åhUOoM {_anyS> VobmV Q>mHy$Z R>odbob§ {_arM§ Vob bmdmdo
 • H$ƒr H$moqW~ra MmdyZ Imdr
 • Hw§$S>rbm bmdm`Mr H$md Vwnmda ^mOyZ hiXrV {_giyZ WmoS>r WmoS>r {XdgmVZ§ VrZXm Imdr

Mm{ierZ§VaÀ`m aOmo{Zd¥Îmr gmR>r KoÊ`mMr H$miOr

aOmo{Zd¥ÎmrV ~rO{Z{_©Vr H$_r Pmë`mZo CîUVm daImbr Pmë`mZo, AMmZH$ W§S>r dmOVo, Ja_ dmQ>V§, N>mVrV YS>YS>ë`mgmaI, JiyZ Joë`mgmaI§ dmQ>V§. hr bjU§ VmËH$m{bH$ AmhoV ho AmnU bjmV R>odm`bm hd§. `mgmR>r Cnm`:

 • W§S> nmUr, XÿY, Vyn, _Y hr D$Om©Xm`r agm`Zo `mo½` àH$mao dmnamdrV. W§S> nmUr KQ>mKQ> H$Yrhr {nD$ Z`o.
 • W§S> nmÊ`mVyZ Amdim ag, Amdim ag+_Ü` ¿`mdm.
 • _ZwH$m§Mm H$mT>m H$ê$Z W§S> Pmbm H$s EH$ M_Mm _Y KmbyZ ¿`mdm.
 • H°$pëe`_ gmR>r EH$ ½bmg XþYmV EH$ M_Mm _Y Q>mHy$Z ¿`mdm. _Y hm H$Yrhr Ja_ nmUr qH$dm XþYmV KoD$ Z`o.
 • OodUmÀ`m AmYr EH$ M_Mm Vyn ¿`md§ åhUOo Vo ghO nMV§.
 • eara H$moaS>o Agë`mg 1 M_Mm Vyn d 1 M_Mm Vob ¿`md§. Amë`mMr dS>r Imdr.
 • earambm {VimÀ`m VobmZo {Z`_rV Aä`§J H$amd§.

Aem àH$mao Z¡g{J©H$ nÜXVrZo gd©Vmonar H$miOr KoD$Z Mm{ierbm Am`wî`mVrb EH$ AmZ§XXm`r Q>ßnm ~ZdU§ àË`oH$ órbm ghO eŠ` AgV§ Am{U {VZo Vo H$am`bm hd§!

Know More About Women in 40s & Ayurveda

Watch Dr Vinesh Nagare’s exclusive interview. To get updates about all the new videos, subscribe to our YouTube channel by clicking on YouTube button below.

Subscribe

Looking for Treatment? Book Your Appointment Here.