वंध्यत्व आणि घरघुती आयुर्वेदिक उपचार

AmOÀ`m YH$mYH$sÀ`m `wJmV dmT>V Agbobr EH$ _hËdmMr d¡ÚH$s` g_ñ`m åhUOo d§Ü`Ëd. `m g_ñ`odahr KaJwVr Am`wd}{XH$ CnMma H$aVm `oVmV. _mÌ OrdZe¡brV H$moUVohr ~Xb Z H$aVm ZwgVr Am¡fYo KoU§ Z¸$sM `mo½` Zmhr. gJù`mV n{hbm _wÔm åhUOo, Vw_M§ eara H$m` åhUV§` `mÀ`mH$S>o Vwåhr bj XoVm` H$m?

J^©YmaUm Z hmoÊ`mMr H$maUo

d§Ü`Ëd `oÊ`mMr AZoH$ H$maUo AmhoV. Ë`mVrb à_wI Imbrbà_mUo,

 • E§{S>_o{Q´>Am°°{gg åhUOo J^m©e`mÀ`m AmVë`m AñVambm gyO `oUo
 • nwê$fm§_Yrb ewH«$mUy§Mr g§»`m qH$dm j_Vm H$_r AgUo
 • órÀ`m Q>çy~_Ü`o ãbm°H$ AgU§
 • Ceram d`mV `oUo
 • \$bZ Z hmoUo
 • dma§dma J^©nmV hmoUo
 • YmVwj`
 • _¥V _yb OÝ_mbm `oUo
 • nrgrAmoS>r

Am`wd}X, d§Ü`Ëdmdarb Z¡g{J©H$ CnMmam§Mm I{OZm

Am`w: Am{U doX: åhUOo Am`wî`mM§ gå`H$ kmZ Á`mV AmT>iV§ Vmo Am`wd}X. Am`wd}Xm_Yrb {XZM`m©, F$VyM`m© d amÌrM`}Mo Oo {Z`_ AmhoV Ë`m§M§ H$mQ>oH$moa nmbZ Ho$ë`mg CÎm_ n[aUm_ {XgVmV d d§Ü`ËdmM§ _yi H$maU Zï> hmoD$Z J^©YmaUm amhÊ`mg _XV hmoVo.

 

J^©dVr hmoÊ`mgmR>r H$m` `mo½` hd§?

J^©dVr hmoÊ`mgmR>r earamV A¾r `mo½` à_mUmV àÁd{bV hdm. ór~rO ho A¾rñdê$n AgV§ Va nwê$f~rO ho gm¡å` AgV§. hr gm¡å`Vm d Am¾o`Vm {Q>H$U§ ho A¾rda Adb§~yZ Amho. A¾r {Q>H$dmdm, Omonmgmdm d Ë`mÀ`m gmYå`m©Zo ~bmonmgZm H$amdr. A¾r _§X Pmë`m_wio gd© àH$maMo amoJ hmoVmV Ag§ Am`wd}X gm§JVmo.

Am`wd}XmÀ`m Ñï>rZo _hËdmM§ H$m`?

Vwåhr Hw$R>ë`m doiog AÞ ImVm`, Ë`mda OmR>am¾rZo H$m` {H«$`m Ho$br, Ë`mZ§Va AmhmaagmMr {Z{_©Vr CÎm_ Pmbr`o H$m, ag YmVy, aº$, _m§g, AñWr, _oX, _ÁOm, ewH«$ `mVrb àË`oH$mMm gyú_ YmVy CÎm_ H$m_ H$aVmo` H$m, ewH«$mM§ ewH«$mUy qH$dm ór~rOm_Ü`o ê$nm§Va hmoVmZm hm A¾r `mo½` H$m_ H$aVmo` H$m ho A{Ve` _hËdmM§ Amho. hm A¾r {Q>H$dU§, OmonmgU§ KaÀ`m Kar eŠ` AgV§ d Vo Ho$b§ H$s Ë`mMo CÎm_ n[aUm_ {XgVmV.

d§Ü`ËdmgmR>r _mobmMm Am`wd}{XH$ g„m

 • KaJwVr CnMmam§_Ü`o A¾r {dMma Iyn _hËdmMm AgVmo. ì`m`m_mZo A¾r MoVdmdm. ì`m`m_mZo earambm d _Zmbm XmoÝhrbm em§VVm {_iVo. gH$mir qH$dm g§Ü`mH$mir nmoQ> [aH$m_o AgVmZm ì`m`m_ H$amdm.
 • gy`©Z_ñH$ma, `moJmgZo, nmohUo, Pw§~m, gy`©Z_ñH$ma, Q´>oqH$J, ~°S>q_Q>Z, Q´>oqH$J `m§gmaIm ì`m`m_ Km_ `oB©n`ªV H$amdm. Ë`mV gmVË` Agmd§.
 • {ó`m§À`m earamMr bd{MH$Vm H$_r Pmë`mZo A¾r àÁd{bV hmoV Zmhr, Z¡amí` `oV§. gy`©Z_ñH$ma hm EH$ gdm}Îm_ ì`m`m_ Amho Á`mV g§nyU© earambm ì`m`m_ hmoVmo. bd{MH$Vm dmT>Vo d ídmgmMm ì`m`m_ hmoVmo.
 • A{V qMVoZo agYmVyMm j` hmoVmo. agm_wio hmoUma§ aº$YmVyM§, J^m©e`mÀ`m AñVamM§ nmofU hmoV Zmhr. Am`wd}XmZwgma gmpËdO, _mV¥O, {nV¥O VËdm§Zwgma CnMma Ho$bo OmVmV.
 • Q>çy~b ãbm°H$ hm gyO, g§gJ©, E§{S>_o{Q´>m°{gg `m_wio hmoVmo. `mV bd{MH$Vm d ag YmVw dmT>bm Va \$aH$ nS>Vmo. AmhmamV daU, Am_Q>r, XÿY, VmH$ `m agàYmZ Jmoï>r Agmì`mV. {VIQ>, VobH$Q> H$_r H$amd§. amoO OodUmV XmoZ XmoZ M_Mo Vyn Agmd§.
 • `mo½` Pmon KoVë`mZo nMZj_Vm gwYmaVo d A¾r MoV{dbm OmVmo.
 • dOZ H$_r H$aÊ`mgmR>r ^yH$ H$Yr bmJVo Vo nhm d Ë`m doiobm nm¡{ï>H$ AÞ Im. amÌr AmR>À`m AmYr OodyZ ¿`m Ë`m_wio AÞ nMZ bdH$a hmoVo d Ma~r gmR>V Zmhr.
 • {hdmù`mV earambm {VimÀ`m VobmZo Aä`§J H$am. CQ>U§ bmdm d Am§Kmoi H$am. CQ>U§ åhUyZ Hw$irWmM§ nrR> bmdë`mg Ma~r bdH$a {dVim`bm _XV hmoVo.
 • Ja_ Oodmdo d Ja_ nmUr ß`mdo. Am`wd}XmV _wñVm{X fS>§JmoXH$ åhUyZ nmUr Amho. _wñVm, {nÎmnmnS>m, dmim, nm§T>ao M§XZ d gw§R> `m§Mo MyU© H$ê$Z, 1 M_Mm MyU© 1 {bQ>a nmÊ`m_Ü`o CH$imdo. CH$iyZ 1 {bQ>a Cadmdo. Ë`mZ§Va 10 {_{ZQ>o R>odyZ gmH$m ~gbm H$s daM§ nmUr H$mTy>Z {Xdg^a EHo$H$ KmoQ> nrV amhmdo. ho nmUr nMZmbm d dOZ H$_r H$am`bm AË`§V Cn`wº$ Amho. {Xdgmbm 1 {bQ>a nmUr ¿`mdo.
 • {ó`m§_Ü`o Mm§Jbr ~rO{Z{_©Vr hmoÊ`mgmR>r A{V {VIQ>, A{V M_M_rV ImU§ Zgmd§. bmoUMo, nmnS>, \$agmU, Z_H$sZ Q>mimd§. {VimMr MQ>Ur, hirdmMr Ira, ImarH$, ~Xm_, H$mio _ZwHo$ ImdoV.
 • g§gJm©_wiohr d§Ü`Ëd `oD$ eH$Vo. `mgmR>r 1 M_Mm hiX Ja_ nmÊ`mVyZ ¿`mdr. 1 M_Mm hiX Ja_ nmÊ`mV CH$iyZ JmiyZ KoD$Z Ë`mZo `mo{Z^mJ Ywdmdm.
 • nmir_Ü`o aº$ómd OmñV hmoV Agë`mg ZmJHo$ea Cn`wº$ AgV§. qH$dm 1 M_Mm Vm§Xÿi nmÊ`mV YwdyZ ¿`m`Mo. Hw$Qy>Z ^m§S>çmV nmUr KmbyZ R>odyZ Úm`Mo. Ë`mMm nm§T>am gmH$m ~mhoa nS>Vmo. Vm§XþimMo ho YwdU KoVbo H$s A{V[aº$ aº$ómd H$_r ìhm`bm _XV hmoVo. bmb Omñd§XmM§ \y$b IS>rgmIao~amo~a Imëë`mZohr \$m`Xm hmoVmo.
 • JwidobrÀ`m gmbrÀ`m H$mT>çmZo {nÎm, Vmn H$_r hmoVmo.

nwê$fm§V ewH«$mUy§Mr g§»`m dmT>Ê`mgmR>r H$m` H$amdo?

ewH«$mUy§Mr g§»`m H$_r Agë`mg ewH«$mMr gm¡å`Vm H$_r Pmbobr AgVo. `mgmR>r nwê$fm§Zr H$mhr nÏ`o nmiUo Amdí`H$ Amho.

 • AmhmamV {_R>mM§ à_mU H$_r H$amd§.
 • V§~mIy, {gJmaoQ>, JwQ>H$m BË`m{X ì`gZo ~§X H$amdrV
 • Mhm, H$m°\$s _`m©{XV ¿`mdr
 • XÿY, Vyn, bmoUr ^anya Imdo
 • S>mqi~§, grVm\$i, noê$$ BË`m{X ~hÿ~rOH$ \$io ImdrV
 • ~Xm_, gwHo$ A§Ora, H$mù`m _ZwH$m ^anya Imì`mV
 • nwê$fm§Mo A§S>H$mof ~mhoa Agë`mZo Ë`m§À`mgmR>r nmohÊ`mÀ`m ì`m`m_mZo ewH«$mUy§Mr g§»`m dmT>m`bm _XV hmoVo.
 • B©S>qb~yÀ`m ga~VmZo earamMr CîUVm d {nÎm H$_r hmoVo, ewH«$mUy§Mr g§»`m d hmbMmb dmT>Vo.

`m {d{dY Am`wd}{XH$ CnMmam§Mm Vw_À`m X¡Z§{XZ {XZM`}V g_mdoe H$am. nmbH$ËdmMm AmZ§X KoÊ`mgmR>r Amamo½`nyU© OJm.

Know More About Home Remedies for Infertility

Watch Dr Vinesh Nagare’s exclusive interview. To get updates about all the new videos, subscribe to our YouTube channel by clicking on YouTube button below.

Subscribe

Looking for Infertility Treatment? Book Your Appointment Here.