पीसीओडी – लक्षणे आणि घरघुती आयुर्वेदिक उपचार

nrgrAmoS>r åhUOo H$m`?

gmV˶mZo ~rO{Z{‘©Vr hmoV amhUo åhUOo órËd Am{U nrgrAmoS>r ‘ܶo ór ¶m órËdmbmM ‘wH$Vo. 14 Vo 50 ¶m d¶mV órMr àOZZ g§ñWm ‘w»¶V: ~rO{Z{‘©VrM§ H$m‘ H$arV AgVo. hr ór~rO {Z‘m©U hmoʶmMr j‘Vm Ooìhm H$‘r hmoVo Voìhm nrgrAmoS>r Agë`mMo {ZXmZ hmoVo. nrgrAmoS>r ‘ܶo ~rO{Z{‘©Vr à{H«$¶m nyU© hmoV Zmhr. Ag§ dma§dma Pmb§ H$s H$s Vr ~rOm§S>§ gmRy>Z amhVmV. Aer ~rOm§S>§ gmR>bobm ~rOm§S>H$mof åhUOo nm°br{gpñQ>H$ Amoìhar.

‘m{gH$ nmir {Z¶‘rV Agon¶ªV earambm Amdí¶H$ Agbobr hm‘m}Ýg gwairV {Z‘m©U hmoV AgVmV. {nÎm-dmV-H$’$ g§Vw{bV amhÿZ gm¢X¶© N>mZ amhV§. nrgrAmoS>r ‘wio ho em[aarH$ g§VwbZ {~KSy>Z órÀ¶m Amamo½¶mda Xþîn[aUm‘ hmoVmV. MwH$sMr OrdZe¡br, Amhma Am{U ì`m`m_mMm A^md `m_wio AmYw{ZH$ H$mimV Xa Xhm ‘wbtn¡H$s Mma ‘wbtZm nrgrAmoS>r hr g‘ñ¶m ^oS>gmdVo Amho.

nrgrAmoS>rMr à‘wI bjUo

 • ‘m{gH$ nmir A{Z¶‘rV hmoVo
 • ËdMm H$mid§S>Vo, qnnëg, ‘wê$‘o ¶oVmV
 • dOZ dmT>Vo
 • S>mo³¶mdaMo Ho$g JiVmV, nm§T>ao hmoVmV
 • AZmdí¶H$ Ho$gm§Mr bd dmT>Vo
 • {MS>MrS>, H§$Q>mim, Z¡amí¶ dmT>Vo

nrgrAmoS>r da h‘Img bmJy nS>Umao H$mhr KaJwVr Am¶wd}{XH$ Cnm¶   

nrgrAmoS>r, Ë`mMr bjUo, H$maUo d n[aUm_ g_yi Zï> H$aÊ`mgmR>r {d{dY àH$maMo Am`wd}{XH$ CnMma AmhoV. Ë`mn¡H$s H$mhr BWo XoV AmhmoV.

 • A{Z¶‘rV ‘m{gH$ nmirgmR>r, Vri ho CîU, pñZ½Y d bmoh¶wº$ AgVmV. H$mio Vri EH$ M‘Mm KoD$Z ˶mMm XmoZ H$n nmʶmV H$mT>m H$am¶Mm. Vo nmUr CH$idyZ ˶mV Jyi Q>mHy$Z Vo ߶m¶M§. ¶m‘wio aº$ ‘moH$i§ hmoV§. Ag§ gbJ Mma Vo nmM {Xdg Ho$ë¶mZo nmir ¶oD$ eH$Vo.
 • H$moa’$S>rMm Ja amoO EH$ M‘Mm Ja‘ nmʶm~amo~a gbJ Xhm {Xdg KoVë¶mg CÎm‘ n[aUm‘ OmUdVmo. H$moa’$S>rbm Hw$‘mar åhUVmV H$maU Hw$‘m[aH$m ‘wbt‘ܶo nmirÀ¶m VmËH$m{bH$ VH«$matda Vr Cn¶wº$ R>aVo.
 • hirdmMr Ira hmhr EH$ à^mdr Cnm¶. EH$ N>moQ>m M‘Mm hird amÌr PmonVmZm {^OV Kmbm¶Mo. gH$mir CR>ë¶mda ˶mMr Ira H$ê$Z gbJ XmoZ Vo VrZ ‘{hZo ¿¶m¶Mr. ¶mVyZ ór ~rOmbm àoaH$ Ago KQ>H$ {‘iVmV. ˶m‘wio AmoìøwboeZ Mm§Jb§ hmoD$Z nmir {Z¶‘rV ¶m¶bm bmJVo.
 • nmirÀ¶m AmYr nmoQ>XþIr ’$ma Agob d ˶m‘wio nmir ¶oV Zgob, Va nmirÀ¶m AmYr EH$ M‘Mm Ea§S>ob Vob amÌr PmonVmZm Ja‘ nmʶm~amo~a ¿¶m. ¶m‘wio nmoQ> gm’$ hmoV§, dmVmM§ e‘Z hmoD$Z nmir ¶m¶bm ‘XV hmoVo.
 • nmirXaå¶mZ nmoQ> Iyn XþIV Agob Va qhJ Vì¶mda naVyZ Ja‘ H$amdm d Ja‘ nmʶm~amo~a ¿¶mdm, ˶mZohr doXZm H$‘r hmoVmV.
 • nrgrAmoS>r ‘wio Mohè¶mda dm§J ¶oV AgVrb Va Om¶’$i CJmiyZ ˶mMm nmVi bon H$ê$Z bmdm. Vmo gwQ>on¶ªV R>odm d YwdyZ Q>mH$m. Ago gmV Vo AmR> {Xdg H$ê$ eH$Vm.
 • nrgrAmoS>r‘wio J^m©e¶mVb§ AñVa ZrQ> Z amhU§ hr Ia§M EH$ à‘wI g‘ñ¶m Amho. ¶mV EH$ Va, A{ddm{hV ‘wbt‘ܶo nmir Amë¶mdahr A{Ve¶ H$‘r aº$ OmV§§. nmoQ>mV Iyn XþIV§. Xþga§, {ddm{hV AgyZhr aº$ H$‘r OmV§, à¶ËZ H$ê$Zhr J^©YmaUm hmoV Zmhr. ¶m ~m~VrV, ‘m§gmM§ hm¶S´>oeZ åhUOoM nmʶmM§ à‘mU ZrQ> am{hb§ nm{hOo. hr ewîH$Vm Q>miʶmgmR>r ‘m§g YmVy àYmZ Amhma nm{hOo. eVmdar, ImarH$, IOya, Va agàYmZ åhUOo ‘m§g ag, ’$im§Mo ag, S>mitMo ag, gyßg, XÿY, Vyn ¶m§Mm ’$m¶Xm hmoVmo. eVmdar ‘|Xÿda, J^m©e¶mda H$m‘ H$aVo. JwidobrÀ¶m H$mT>çmMm ’$m¶Xm hmoVmo. ¶m‘wio AS>H$boë¶m aº$dm{hݶm ‘moH$ù¶m hmoD$Z aº$àdmh gwYmaVmo.
 • ór~rOmMr JwUdÎmm gwYmaʶmgmR>r doioda Pmon, doioda CR>Uo, Mm§Jbm ì¶m¶m‘, doioda OodU Amdí¶H$ Amho. ¶m‘wio A¾r Mm§Jbm àÁd{bV hmoB©b.
 • ~rO{Z{‘©Vr Mm§Jbr hmoʶmgmR>r earamMr ê$jVm H$‘r ìhm¶bm hdr. ¶mgmR>r gmOyH$ JmB©M§ Vyn XmoZ XmoZ M‘Mo amoO Im¶bm hdo.
 • nrgrAmoS>r ‘ܶo OmñV aº$ómd hmoV Agob Va Xþdm© ñdÀN> YwdyZ ˶m§Mm {‘³ga‘YyZ ag H$mTy>Z, EH$ Vo XmoZ M‘Mo, gH$mi g§Ü¶mH$mb IS>rgmIao~amo~a KoVbm Va aº$ómd H$‘r ìhm¶bm ‘XV hmoVo. bmb Omñd§XmM§ ’y$b Am{U IS>rgmIa Imëë¶mghr ’$m¶Xm hmoVmo. Vm§XþimM§ YwdU Ho$ë¶mg ˶mMmhr CÎm‘ bm^ {‘iVmo. YwVbobo Vm§Xÿi Hw$Qy>Z ˶mda nmUr Q>mH$ë¶mg ˶mMm gmH$m gwQ>Vmo. Vo nmUr amoO WmoS>§ KoV Joë¶mg nm§T>am ómd Am{U aº$ómd XmoÝhr H$‘r hmoʶmg ‘XV hmoVo.
 • qMVm qH$dm VmUVUmdm‘wio aº$òmd OmñV hmoV Agë¶mg ~«måhr qH$dm OQ>m‘mgr ¶m dZm¡fYr JwUH$mar R>aVmV. ~«m÷ràme qH$dm OQ>m‘mgrM§ MyU© {‘iV§ Vo ¿¶md§.

Amnë¶m AmOy~mOybm Agboë¶m ¶m Am¶wd}{XH$ Am¡fYtÀ¶m CnMmam§‘wio bjUo H$‘r hmoVmV, nmir {Z¶‘rV ¶m¶bm bmJVo. J^©YmaUm hmoʶmMr e³¶Vm dmT>Vo. g§nyU© OrdZe¡br ì¶dpñWV R>odbrV Va CnMmam§Mm n[aUm‘ A{YH$ CÎm‘ {XgVmo. Am`wd}X ho amoJmÀ`m _yi H$maUmn`ªV OmD$Z Vo Zï> H$aUmao emó Amho. `mÀ`m Am¡fYmMo H$moUVohr Xþîn[aUm_ ZgVmV d Mm§Jbo n[aUm_ XrK©H$mi {Q>H$VmV. nrgrAmoS>r da KaJwVr CnMma H$ê$Z {ó`m§Zr ñdmñW {_idmdo d `m {dH$mambm Xÿa H$ê$Z _mV¥ËdmMm d Amamo½`mMm AmZ§X {_idmdm.

Know More About Home Remedies for PCOD

Watch Dr Vinesh Nagare’s exclusive interview. To get updates about all the new videos, subscribe to our YouTube channel by clicking on YouTube button below.

Subscribe

Looking for PCOD Treatment? Book Your Appointment Here.