गर्भधारणा, गर्भसंस्कार आणि आयुर्वेद

J^©YmaUm, J^©g§ñH$ma Am{U Am¶wd}X

J^©YmaUm Pmë¶mZ§Va H$amd¶mMm J^©g§ñH$ma hm gZmVZ gmoim g§ñH$mam§n¡H$s EH$ ‘hËdmMm g§ñH$ma Amho. Am¶wd}{XH$ {M{H$ËgoZwgma J^©ñW A^©H$ {eey hm EImÚm M¡Vݶ Ordmà‘mUo AgVmo. Vmo H$mZmZo EoH$Vmo, kmZ gwÜXm J«hU H$aVmo. {ZamoJr ~mi OÝ‘mbm ¶oʶmgmR>r ¶mo½¶ doir {ZamoJr earamV J^©YmaUm hmoUo d ¶mo½¶ g§ñH$mam§Zr J^m©Mo nmofU hmoUo Amdí¶H$ Amho.

गर्भधारणा, गर्भसंस्कार आणि आयुर्वेद

J^©YmaUm Z hmoʶmMr H$maUo

J^©YmaUoÀ¶m doir {ddm{hV OmoS>߶mMo d¶ bjmV KoUohr Amdí¶H$ Amho. d¶ OgOg§ dmT>V OmV§ Vg§ dmVàYmZVm dmT>Vo. H$moaS>onUm dmT>Vmo. n{hbQ>H$arU ór Oa Vrg d¶mÀ¶m nwT>o Agob Va AZoH$ g‘ñ¶m§Zm gm‘moa§ Omd§ bmJV§. nmMì¶m ‘{hݶmV Zmi åhUOoM ßb°g|Q>m V¶ma hmoVmZm ˶mV gwHw$‘maVm amhV Zmhr. à¶ËZ H$ê$Zhr J^© amhV Zgob Va Imbrb J^m©e¶ Xmof AmhoV H$m Vo Vnmgm¶bm hdo.

 • AñVa {MH$Q>bobo AgUo
 • AñVa Anwao V¶ma hmoUo
 • J^m©e¶mMr gyO
 • J^m©e¶mVrb JmR>r
 • J^m©e¶ e¡{Wë¶

{Zamem AWdm VmUVUmd OmñV Agob Va ‘Z d eara gwH$ë¶mgmaIo hmoVo, ~marH$ aº$dm{hݶm ZrQ> H$m‘ H$arV ZmhrV. VmU KmbdU§, ‘Zmbm ‘moH$i§ H$aʶmgmR>r Am¶wd}{XH$ CnMma d OrdZe¡br ¶m§Mm {‘bm’$ Ho$ë¶mg CÎm‘ J^©YmaUm hmoʶmg ‘XV hmoVo. J^©YmaUogmR>r nmir {Z¶‘rV AgU§ Amdí¶H$ Amho.

A{Z¶‘rV ‘m{gH$ nmirMr H$maUo

 • aº$mMr AënVm- earam‘ܶo aº$ H$‘r Agob Va nmofUmMm A^md
 • {d{dY emar[aH$ AmOma
 • nm°{b{g{Q>H$ Amoìhar qgS´>mo‘ (nrgrAmoS>r)
 • E§S>mo‘o{Q´>m°{gg- J^m©e¶mÀ¶m AñVambm ¶oUmar gyO
 • Wm¶am°B©S> g‘ñ¶m
 • H$mdri, Q>r~r

‘m{gH$ nmir A{Z¶‘rV Agob Va J^©YmaUm hmoV Zmhr. ¶mgmR>r ~rO{Z{‘©Vr doioV hmoʶmMo Am¶wd}{XH$ CnMma ¿¶m¶bm hdoV.

nmir {Z¶‘rV ¶oʶmgmR>rMo Am¶wd}{XH$ CnMma

earamVrb, nmir Á¶m‘wio ~§X qH$dm A{Z¶‘rV Pmbr ˶m {dH¥$Vr emoYyZ ˶mda CnMma H$aUo Amdí¶H$ Amho. ¶mgmR>r Amdí¶H$ {M{H$Ëgm d CnMma:

 • {nMy
 • CÎma ~ñVr
 • YmdZ
 • agYmVyàYmZ Amhma
 • agYmVyàYmZ Am¡fYo d {M{H$Ëgm
 • ag, aº$ ‘m§g ¶m YmVy§Mo nmofU

J^m©e¶ ‘wImMo Xmof H$moUVo?

 J^m©e¶ ‘wIm‘YyZ nwê$f ~rOmMm àdoe hmoV Agë¶mZo d J^m©e¶ ‘wIM J^m©bm Yê$Z R>odV Agë¶mZo, J^m©e¶ ‘wI {ZamoJr hdo. J^m©e¶ ‘wImÀ¶m g‘ñ¶m‘wio ewH«$mUy da OmV ZmhrV d J^©YmaUm hmoV Zmhr. J^m©e¶ ‘wImMo Imbrb Xmof CnMmamZo Xÿa H$am¶bm hdoV.

 • J^m©e¶ ‘wI g§H$moM
 • ~{hd©H«$ J^m©e¶ ‘wI
 • Zo~mo{W¶Z {gñQ²>g
 • gpìh©H$b nm°{bßg
 • J^m©e¶ ‘wImMo Aëgg©
 • bhmZ J^m©e¶ ‘wI

Am¶wd}{XH$ ¶moZr {nMyMo ’$m¶Xo

¶moZr {nMy {Xbm Va ˶mMo ’$m¶Xo ¶moZr d J^©YmaUoer g§~§{YV gd©M Ad¶dm§gmR>r A˶§V ‘mobmMo AmhoV.

 • ¶moZr {nMy ¶moZr^mJmbm Xþê$ñV H$aVmo
 • J^m©e¶ ‘wImM§ H$m{R>ʶ KmbdVmo
 • J^m©e¶mbm Xþê$ñV H$aVmo
 • ~rOdm{hZr Z{bHo$bm Xþê$ñV H$aVmo
 • {nMyVrb Am¡fY WoQ> A§S>me¶mn¶ªV OmD$Z n[aUm‘ gmYV§

J^©g§ñH$ma åhUOo H$m¶?

gd© g‘ñ¶m§darb CnMma XoVm ¶oD$Z J^m©bm pñWaVm àmá H$ê$Z XoU§ åhUOo J^©g§ñH$ma.

ewÜX ~rOmnmoQ>r ’$io agmi Jmo‘Q>r Oa hdr AgVrb Va, J^©YmaUoZ§Va J^©g§ñH$ma Agm {dMma Z H$aVm, J^©g§ñH$mamÀ¶m AmYr ~rOg§ñH$ma Agm {dMma Ho$bm nm{hOo. Am¶wd}XmZwgma {hdmù¶mV Pmbobr J^©YmaUm gdm©V CÎm‘ AgVo, H$maU ˶m doiobm ór~rOmMr CËnVr H$aUmam A¾r d OR>am{¾ A{Ve¶ CÎm‘ AgVmo. ˶mZwgma Amhma d Amamo½¶mMo {Z¶moOZ H$aV nwT>o Om¶bm hd§.

Am¶wd}XmZwgma J^©g§ñH$mam§Mo Q>ßno H$moUVo?

Am¶wd}XmZwgma CÎm‘ g§VVr àmárgmR>r Mma Jmoï>r d ˶m§Mm g‘Vmob ‘hËdmMm Amho. J^©YmaUm H$aVmZm, ~rO, ñdV:Mo eara, J^m©e¶ ¶m à˶oH$ KQ>H$mMm {dMma ZrQ> H$am¶bm hdm. nVr-nËZr‘ܶo gwg§dmX hdm. Oo ‘yb hmoB©b Vo gwÑT>, {ZamoJr d Mm§Jbo ìhmdo åhUyZ J^©g§ñH$ma ho Imbrb Mma Q>ß߶m§‘ܶo Ho$bo OmVmV

 • F$Vy (‘m{gH$ nmir)
 • joÌ (¶moZr, J^m©e¶, ~rOdmhH$ Z{bH$m)
 • A§~y (ag, aº$)
 • ~rO (ór ~rO, nwê$f ~rO)

J^©YmaUogmR>r Am¶wd}XmMr ‘XV H$er hmoVo?

 • Am¶wd}{XH$ Ñ{ï>H$moZmVyZ àOZZmgmR>r gáYmVy§Mr {M{H$Ëgm H$aU§ A˶§V Amdí¶H$ AgV§. gyú‘ YmVy ZrQ> H$aʶmgmR>r n§MH$‘© {M{H$Ëgm, Am¡fY {M{H$Ëgm, agm¶Z {M{H$Ëgm H$aU§ ‘hËdmM§ R>aV§.
 • ¶moZr YynZ, ¶moZr YmdZ ¶mgmR>r JwJwi, dmIê$, {Ì’$imÀ¶m H$mT>çmMm dmna
 • ¶moZr {nMy ZD$ àH$maMr Am¡fY§ d Vob§ dmnê$Z Ho$bm OmVmo.
 • ¶moZrn[afoH$: eVmdarÀ¶m ghmæ¶mZo H$aVmV
 • J^m©e¶‘wI jma à{VgaU
 • AmoQ>rnmoQ>mda Vob, ñZohZ, ñdoXZ, eoH$Uo
 • {eamoYmam: VmUVUmd H$‘r H$aʶmgmR>r
 • Zñ¶: ZmH$mV Am¡fY Q>mH$Uo
 • JwX~ñVr: ~ñVr hm Am¶wd}XmMm AmË‘m Amho, Á¶m‘wio AZoH$ g‘ñ¶m Xÿa hmoVmV
 • d‘Z: A{V[aº$ H$’$mMm Zme H$aʶmgmR>r
 • {daoMZ
 • CÎma~ñVr: gd© Cnm¶ Anwao R>aë¶mg hm am‘~mU Cnm¶ WoQ> J^m©e¶mbm VmH$X XoVmo. ~rOdmhr Z{bHo$Vrb AS>Wim Xÿa H$aVmo
 • J^m©bm pñWaVm XoʶmgmR>r dQ>m§Hw$amMm ag
 • eVmdar dQ>H$ën XoUo
 • J^©YmaUoÀ¶m ‘Yë¶m H$mimV J^©nmV hmoD$ Z¶o åhUyZ Am¡fYo d J^m©Mr gdmªJrU Am¡fYo XoʶmgmR>r Am¡fYo

EgE‘ìhr Am¶wd}X ‘ܶo d¡Ú S>m°. {dZoe ZmJao ¶m§À¶m ‘mJ©Xe©Z d Am¶wd}{XH$ CnMmam§Zr d J^©g§ñH$mam§Zr AZoH$ OmoS>߶m§Zr nmbH$Ëd àmá Ho$bo Amho. darb H$moU˶mhr g‘ñ¶m AgVrb Va Adí¶ g§nH©$ gmYmdm.

Know More About Pregnancy & Ayurveda

Watch Dr Vinesh Nagare’s exclusive interview. To get updates about all the new videos, subscribe to our YouTube channel by clicking on YouTube button below.

Subscribe

Looking for appointment? Book your appointment here.

Leave a Reply

Your email address will not be published.