मासिक पाळी – स्त्रीच्या जीवनातला एक नैसर्गिक अविष्कार

‘m{gH$ nmir, órÀ¶m OrdZmVbm EH$ Z¡g{J©H$ Am{dîH$ma

‘m{gH$ nmir åhUOo H$m¶?

à˶oH$ ‘wbrÀ¶m Am¶wî¶mV ‘m{gH$ nmirMr gwê$dmV hr EH$ em[aarH$ÑîQ>çm d {VVH$sM ^md{ZH$ÑîQ>çmhr ‘hËdmMr Aer KQ>Zm Amho. nmir gwê$ hmoUo hr ‘wbJr d¶mV Amë¶mMr, àOZZj‘ Pmë¶mMr IyU. nm¡J§S>mdñWoÀ¶m gwê$dmVrbm gmYmaUnUo 13/14 ì¶m dfu ór OZZj‘ ~ZVo.

J^©YmaUogmR>r V¶ma Pmbobo J^m©e¶mMo AñVa (E§S>mo‘o{Q´>¶‘) d ~rOm§S>H$mofm‘Yrb ’${bV Z Pmbobo ór~rO aº$m~amo~a earam~mhoa Q>mH$bo OmʶmMr {H«$¶m åhUOo ‘m{gH$ nmir. Vr Xa‘hm 3 Vo 6 {Xdg MmbVo. 48/49 ì¶m dfu nmirMo MH«$ Wm§~Vo, åhUOoM aOmo{Zd¥ÎVr ¶oVo. ‘m{gH$ nmir hr EH$ A{Ve¶ Z¡g{J©H$ à{H«$¶m Amho. nmir{df¶rMo emór¶ kmZ d ¿¶m¶Mr H$miOr ¶mMo kmZ à˶oH$ ‘wbrbm d órbm Agm¶bm hdo.

‘m{gH$ nmirÀ¶m g‘ñ¶m

H$mhr {ó¶m§Mr ‘m{gH$ nmir AJXr ghOVoZo nma nS>Vo Va H$mhtZm g‘ñ¶m ^oS>gmdVmV. nmirÀ¶m {d{dY bhmZ‘moR>çm VH«$mar AgVmV, H$mhr AJXr {H$aH$moi, H$mhr {MH$Q> d XrK©H$mi ^oS>gmdUmè¶m. ‘mÌ ¶m VH«$matMo ¶mo½¶ {ZXmZ d CnMma ìhm¶bm hdoV ho {ZpíMV.

 • nmir Ceram gwê$ hmoUo qH$dm gwê$M Z hmoUo (E‘oZmo[a¶m)
 • nmir A{Z¶‘rV ¶oUo
 • aº$ómd AJXr H$‘r qH$dm AVr OmñV, XrK©H$mi AgUo (‘oZmoao{O¶m)
 • ‘m{gH$ nmirÀ¶m doXZm
 • AmoQ>rnmoQ>mV qH$dm nm¶mV noQ>Ho$ (H«°$åßg) ¶oUo ({S>ñ‘oZmo[a¶m)
 • AmoQ>rnmoQ>mV O§Vwg§gJ© qH$dm OiOiUo
 • nmirnyduÀ¶m (àr‘oÝñQ®>Ab) em[aarH$ qH$dm ‘mZ{gH$ g‘ñ¶m
 • J^m©e¶mÀ¶m AñVamMm H$H©$amoJ

 

nmirÀ¶m g‘ñ¶m§Mo ór Amamo½¶mdarb n[aUm‘

nmir Amam‘Xm¶r Z hmoVm ÌmgXm¶H$ hmoD$ bmJbr H$s ˶m ‘wbrÀ¶m  qH$dm órÀ¶m ‘mZ{gH$ d em[aarH$ Amamo½¶mda Xþîn[aUm‘ hmoD$ bmJVmV. gd© d¶moJQ>mÀ¶m {ó¶m§Zm Vo OmUdVmV. ¶m Xþîn[aUm‘m§À¶m ‘wimn¶ªV OmD$Z ˶m§À¶mda CnMma ìhm¶bm hdoV. ˶m órbm g‘OyZ KoD$Z {Vbm AmYma Úm¶bm hdm. CnMma d ì¶dñWmnZ hrM ¶m g‘ñ¶m§da ‘mV H$am¶Mr Jwê${H$„r hmo¶.

 • nmirÀ¶m H$mhr {Xdg AmYr {MS>{MS>, ZH$mamË‘H$ {dMma d {Zamem OmUdVo
 • nmirXaå¶mZ ñd^mdmV ~Xb hmoVmo, VmU ¶oVmo
 • g§àoaH$m§‘ܶo ~Xb hmoVmo, WH$dm ¶oVmo
 • eara OS> dmQ>Vo, S>moHo$ OS> hmoVo qH$dm XþIVo
 • nmR>rV, AmoQ>rnmoQ>mV Vrd« doXZm hmoVmV
 • Aeº$nUm ¶oVmo
 • g‘mOmV dmdaʶmMm AmË‘{dídmg H$‘r hmoVmo
 • gVV PmonyZ amhmdogo dmQ>Vo qH$dm amÌr A{O~mV Pmon ¶oV Zmhr
 • ~ÜXH$moð>mMm Ìmg OmUdVmo

nmirÀ¶m g‘ñ¶m§da H$mhr KaJwVr CnMma

nmirÀ¶m g‘ñ¶m§Mm emóewÜX {dMma, {ZXmZ d MmMUr H$ê$Z ˶mda doioV CnMma KoUo Amdí¶H$ Amho. g‘ñ¶oMo àH$ma, Vrd«Vm d H$mbmdYr ¶mda ho BbmO Adb§~yZ AgVmV. S>m°³Q>am§H$Sy>Z KoVbobm g„m d KaJwVr CnMma ¶m§À¶m {‘bm’$mVyZ Amam‘ {ZpíMVnUo OmUdVmo. ¶mn¡H$s H$mhr CnMma Imbrbà‘mUo,

 • {Z¶‘rV d earambm ¶mo½¶ Agm ì¶m¶m‘
 • ^mÁ¶m, ’$io, gwH$m ‘odm, à{WZo, H°$pëe¶‘ d ~ OrdZgËd¶wº$ Amhma AWdm nyaH$ OrdZgËdm§À¶m Jmoi¶m
 • doXZm§gmR>r {dlm§Vr d Ja‘ nmʶmÀ¶m {nedrZo eoH$Uo
 • nmirÀ¶m ñdÀN>VoMr nyU© H$miOr
 • ‘gmO, A°³¶wàoeaMm ¶mo½¶ dmna
 • ¶moJmgZo, ‘o{S>Q>oeZ ¶mÛm§ao ‘mZ{gH$ em§VVm amIUo

‘m{gH$ nmir d Am¶wd}X

nmirÀ¶m bhmZmV bhmZ g‘ñ¶oH$S>ohr Xþb©j H$ê$ Z¶o Ago Am¶wd}X gm§JVmo. VmËnwaVo, dadaMo qH$dm BVa Xþîn[aUm‘ H$aUmao CnMma Am¶wd}XmV ZmhrV. ^a Amho Vmo g‘ñ¶m g‘yi Zï> H$aʶmda. n§MH$‘© {M{H$Ëgm, Zñ¶, ~ñVr ¶m Am¶wd}X {M{H$ËgoMo A˶§V CÎm‘ n[aUm‘ {XgVmV.

‘§{Oð>m MyU©, H$moa’$S>, {Ì’$im MyU©, Amdim, Xe‘ybm[aï> Aem Am¶wd}{XH$ dZñnVtÀ¶m dmnamZo Amam‘ nS>Vmo.  ‘mÌ ¶mgmR>r Am¶wd}{XH$ Vkm§À¶m ‘XVrZo ¶mo½¶ g„m d Am¡fYo KoUo Amdí¶H$ Amho.nmirÀ¶m doiog hmoUmè¶m ~ÜXH$moð>mdahr Am¶wd}XmV àH¥$VrZwgma CnMma AmhoV.

‘{gH$ nmir hm amoJ ZgyZ órÀ¶m Am¶wî¶mbm H$bmQ>Ur XoUmam EH$ Z¡g{J©H$ Am{dîH$ma Amho. ¶m‘wioM órbm AmB© hmoʶmMm gw§Xa AZw^d àmá hmoUma AgVmo. Aem gH$mamË‘H$VoZo ¶m H$mbI§S>mbm gm‘moao OmUo, g‘ñ¶m AmoiIyZ ¶mo½¶ VkmH$S>o OmD$Z, earambm VmoQ>o Z hmoVm Z¡g{J©H$ Cnm¶m§VyZ ˶m§Mo {ZamH$aU H$aUo Agm ¶mo½¶ ‘mJ© à˶oH$ órZo Yam¶bm hdm. VaM OJUo AmZ§XXm¶r hmoD$Z ‘Z em§V, àgÞ amhrb.

Know More About Menstrual Cycle & Ayurveda

Watch Dr Vinesh Nagare’s exclusive interview. To get updates about all the new videos, subscribe to our YouTube channel by clicking on YouTube button below.

Subscribe

Looking for Treatment? Book Your Appointment Here.